โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ที่บ้านเขาย่า  ตำบลสะเดาะพง  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานด้านการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชผักเมืองหนาว และผลไม้เช่น เสาวรส กาแฟ เป็นต้น หลังจากนั้นโครงการฯ จะรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรเข้ามาแปรรูปต่อไป เป็นน้ำผลไม้กระป๋อง เช่น  น้ำเสาวรส น้ำมัลเบอรี่ เป็นต้น