เมล็ดอินคา (สำหรับปลูก)

ปริมาตร    30 กรัม

สรรพคุณ : ถั่วดาวอินคาปลูกง่าย ตายยาก ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย ทนแล้ง ถ้าดินมีความชุ่มชื่นจะโตเร็วและให้ผลผลิตมาก มีศัรตูพืชรบกวนน้อย ปลูกครั้งเดียวแต่สามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง 15-40 ปี