...ผมภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้โอกาสแก่ผู้ด้อย

และภูมิใจสูงสุดที่ได้รับใช้พระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”

พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์

องคมนตรีกับงานพัฒนา

   นโยบายและแนวคิดท่านฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลลวณิชย์ ในการพัฒนาพื้นที่บนเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ที่ผ่านมานั้นได้ยึดการพัฒนาตาม “หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักได้อย่างยั่งยืน มั่นคง ประกอบกับบนเขาค้อมภููมิประเทศที่เป็นป่าเขาสวยงาม และมีภูมิอากาศหนาวเย็น อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การต่อสู้ของเหล่าวีรชนผู้เสียสละกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จึงเกิดแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ควบคู่ไปกับการพัฒนาเขาค้อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ปัจจุบันทิศทางการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศไทย