ขั้นตอนที่ เสาวรสจากแหล่งเกษตรชุมชม ถูกนำมาคัดกรองและล้างให้สะอาด

ขั้นตอนที่ 2 เสาวรสถูกนำเข้าเครื่องรีดเมล็ดและแยกกาก

ขั้นตอนที่ 3 น้ำเสาวรสถูกส่งเข้าเครื่องกรองและผ่านการฆ่าเชื้อ

ขั้นตอนที่ 4 บรรจุใส่ขวดพร้อมจำหน่าย